PREVÁDZKOVATEĽ

Občianske združenie go-ok
Jasovská 3/A
851 07 Bratislava
Slovenská republika

OBCHOD

IBAN: SK4283300000002601315170
Variabilný symbol: číslo objednávky
Kontakt: ahoj@hendikup.sk, +421 949 577 777

IDENTIFIKÁCIA A BANKA

Štatutári: Ivan PáleníkDiana Šilonová
Zapísaný: Ministerstvo vnútra SR dňa 23. 7. 2010
Oddiel: VVS/1-900/90-36004
Bankové spojenie: FioBanka
IBAN: SK4283300000002601315170
Číslo účtu: 2601315170 /8330
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IČO: 42191904
IČ DPH: SK2023342519

 1. O registrácii
  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu vyhlasuje, že osobné údaje uvedené pri registrácii slúžia pre účely identifikácie pri nákupe na internetovom obchode go-ok a postupovať bude podla sekcie 12. Ochrana osobných údajov.
  2. Potvrdením registrácie internetový užívateľ súhlasí so zasielaním e-mailovej komunikácie v súvislosti jeho užívateľským kontom v internetovom obchode “E-shop go-ok”.
 2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
  1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
  2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
  4. Všetky prijaté objednávky sú nezáväzné až do ich potvrdenia zo strany prevádzkovateľa e-shopu. Dovtedy je možné objednávku nezáväzne zrušiť. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany prevádzkovateľa e-shopu vzniká kúpno-predajný vzťah súvisiaci s jej vyhotovením. O prijatí predbežnej objednávky a záväznom potvrdení objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Ak by sa ukázalo, že termín dodania tovaru sa bude líšiť od informácie uvedenej v ponuke internetového obchodu, na túto skutočnosť Váš upozorníme a budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
  5. Storno objednávky
   1. Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 3. Druhy dopravy verejnými prepravcami
  1. Osobný odber
   1. Objednávku je možné vyzdvihnúť u výrobcu, za predpokladu, že výrobca s touto formou dodania súhlasí (táto možnosť je ku každému produktu automaticky priradená alebo zamietnutá podľa preferencií výrobcu). Bližšie informácie o času a mieste prevzatia s Vami prekonzultuje Váš výrobca.
   2. Tovar doručovaný Slovenskou poštou – list & balík 2. triedy
    1. Poštovné je účtované automaticky v závislosti od hmotnosti a rozmerov zákazky. Tovar zasielame 2. triedou na poštu.
    2. Objednávajúci dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky, ktorú si potom môže vyzdvihnúť na príslušnej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.
    3. Tovar doručovaný zazmluvnenými kurierskymi spoločnosťami Geis Parcel SK s.r.o., Geis SK s.r.o., 123 kuriér, green express s.r.o..
   3. Poštovné je účtované automaticky v závislosti od hmotnosti a rozmerov zákazky.
   4. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená o balné. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky tovaru poškodeného pri preprave je možná iba pri prevzatí, preto Vás žiadame, aby ste si tovar vo vlastnom záujme skontrolovali už pri preberaní na pošte, či u kuriéra.
    1. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
    2. Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.
    3. Zásielky doručujeme len na územie slovenskej a českej republiky.
 4. Záruka
  1. Daňový doklad (faktúru) Vám zašleme automaticky e-mailom v predpokladanom termíne doručenia zásielky. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.
 5. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie
  1. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
  2. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom vzťahujúcu sa k vadám nespôsobeným používaním kúpnej veci..
 6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
  1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Ako forma doručenia je akceptovaný e-mail.
  2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený ale použitý), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia takýmto spôsobom zníženú kúpnu cenu.
  3. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
  4. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
   1. na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
   2. na dodávku tovaru upraveného, vyrobeného alebo zhotoveného podľa priania kupujúceho alebo podľa jeho špecifických potrieb a želaní ako napr. produkty duševného vlastníctva alebo umeleckej činnosti, ktoré po modifikácii nie je možné predať iným zákazníkom (napr. špeciálne vytvorené tričko s menom zákazníka na základe individuálnych požiadaviek komunikovaných predajcovi a pod.).
 7. Doručenie a dodacie podmienky
  1. Ako postupovať pri vrátení tovaru:
   1. Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
   2. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
  2. Ako zásielku pripraviť
   1. Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze (uhradená suma znížená o prepravné náklady) vám budú vrátené s ohľadom na spôsob platby za tovar : ak ste tovar uhradili bezhotovostne, tak budú vrátené na vami uvedený bankový účet, a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky.
 8. Spôsoby úhrady
  1. Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať po výbere dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
   Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

   1. platba prevodom na účet
   2. PayPal
 9. Bezpečnosť
  1. Pri platbe prevodom na účet bude prijatá platba s variabilným symbolom čísla objednávky manuálne identifikovaná a priradená k Vašej objednávke. Za bezpečnosť online bankového prevodu zodpovedá kupujúci. Neodporúčame robiť online prevody na cudzích počítačoch, nezabezpečenej sieti alebo bez platného antivírusového programu.
 10. Reklamácie
  1. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.
 11. Reklamačný poriadok
  1. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
  2. Ako postupovať
   1. V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu odosielateľa. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
   2. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.
   3. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.
 12. Ochrana osobných údajov
  1. Vykonaním objednávky na www.hendikup.sk Kupujúci poskytuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä kuriérskym, spoločnostiam, resp. doručovateľom tovaru t.j. Spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, Geis Parcel SK s.r.o, IČO:46 489 592 Trňanská 6, Zvolen 960 01; Geis SK s.r.o, IČO 31 324 428. Trňanská 6, Zvolen 960 01; green express s.r.o.; IČO 46 460 594, so sidlom Račianska 96, Bratislava 831 02; aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  2. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
  3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
  4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodné podmienky sú platné od 17. 10. 2017 až do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.