Článok 1 – Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie má názov: go-ok, o. z. (ďalej len „združenie“).
 2. Sídlom združenia je: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka.
 3. Združenie je dobrovoľným a nepolitickým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok 2 – Základné definície

 1. Ľudia so špecifickými potrebami – zdravotne znevýhodnená skupina obyvateľstva, seniori, rodičia s deťmi, široká verejnosť.
 2. Monitoring prístupnosti go-ok – spočíva v chronologických fyzikálnych meraniach priestorov v jednotlivých objektoch, nikdy však v ich posudzovaní. Monitorujúci sa orientujú najmä na zameranie priechodných šírok v priestore, výšok prekážok, na opis a fotodokumentáciu. Dôležitou vlastnosťou monitoringu je aktualizácia údajov a jednoduchý prístup k nim.
 3. Moje limity – matematicky merateľné vlastnosti, ktoré sú filtrovateľné na základe požiadaviek užívateľov go-ok.

Článok 3 – Cieľ a činnosti združenia

 1. Cieľom združenia je vzájomnou informovanosťou pomáhať vytvárať lepšie podmienky na dosiahnutie plnohodnotného a dôstojného života pre ľudí so špecifickými potrebami.
 2. Prioritou je téma bezbariérovosti.
 3. Na zabezpečenie cieľa uvedeného v ods. 1 vyvíja združenie tieto činnosti:
  • poskytuje sociálnu pomoc pre ľudí so špecifickými potrebami zameranú najmä, ale nie výlučne, na informovanosť týkajúcu sa prístupu k priestorom, objektom, verejným komunikáciám a pod.;
  • monitoruje prístupnosť objektov;
  • vyvíja systém a aplikácie pre desktopové a mobilné zariadenia, umožňujúce vyhľadávanie najprístupnejších objektov podľa “moje limity”;
  • implementuje systém go-ok;
  • spolupracuje s inými právnickými a fyzickými osobami, s verejnými inštitúciami a odborníkmi v danej oblasti;
  • komunikuje s ľuďmi so špecifickými potrebami, a to aj, avšak nielen, prostredníctvom sociálnych sietí;
  • šíri osvetu prostredníctvom vlastných webových portálov;
  • organizuje školenia, kurzy, semináre, workshopy, dni otvorených dverí, spoločenské, kultúrne a športové podujatia, prezentácie a predvádzacie akcie;
  • presadzuje univerzálny dizajn; pomáha a asistuje pri odstraňovaní architektonických a spoločenských bariér;
  • aktivizuje ľudí so špecifickými potrebami k akejkoľvek činnosti vzhľadom na priority združenia na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni;
  • robí analýzy a prieskumy;
  • vyvíja editorskú a publikačnú činnosť, prezentuje sa v médiách, vydáva tlačoviny týkajúce sa cieľov združenia;
  • zapája dobrovoľníkov a odborníkov do aktivít združenia;
  • hľadá riešenia a skúsenosti doma i v zahraničí;
  • organizuje verejné zbierky;
  • vytvára možnosti na finančnú pomoc pre ľudí so špecifickými potrebami;
  • sleduje a pripomienkuje zmeny legislatívy.

Článok 4 – Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky.
 3. Členstvo v združení vzniká dňom kladného rozhodnutia predsedníctva združenia o prijatí za člena, resp. po dni takéhoto rozhodnutia dňom zaplatenia členského príspevku, pokiaľ o povinnosti úhrady členského rozhodne predsedníctvo.
 4. Členstvo zaniká:
  • vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
  • nezaplatením členského, ak je stanovené,
  • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pokiaľ nie je v rozhodnutí uvedený neskorší dátum,
  • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  • zánikom združenia.

Článok 5 – Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  • zúčastňovať sa na valnom zhromaždení združenia, hlasovať o jednotlivých bodoch programu valného zhromaždenia združenia a vystupovať na ňom s návrhmi a pripomienkami,
  • zúčastňovať sa na činnosti združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.
 2. Člen má tieto povinnosti:
  • dodržiavať stanovy, poriadky a všetky interné predpisy, ktoré združenie schválilo,
  • riadne plniť rozhodnutia orgánov združenia,
  • aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
  • platiť členské príspevky, ktoré stanovuje a schvaľuje predsedníctvo združenia,
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
  • zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla poškodiť záujmy združenia ako aj jeho jednotlivých členov.

Článok 6 – Členské príspevky

 1. Členovia sú povinní podieľať sa na činnosti združenia zaplatením:
  • ročného členského príspevku,
  • mimoriadneho členského príspevku
 2. Pokiaľ tak rozhodne predsedníctvo, každý riadny člen zaplatí jednorazový ročný členský príspevok. Výšku ročného členského príspevku a jeho splatnosť určí rozhodnutím predsedníctvo.
 3. V prípade, ak predsedníctvo v rozhodnutí o prijatí nového člena rozhodne o povinnosti úhrady členského, novoprijatý člen zaplatí v lehote uvedenej v rozhodnutí o prijatí za člena členský príspevok vo výške určenej v rozhodnutí o prijatí za člena. V takomto prípade vzniká členstvo v združení až úhradou členského príspevku riadne a včas.
 4. Ročný členský príspevok uhradia členovia na účet združenia, vedený v banke určenej v rozhodnutí predsedníctva, v stanovených termínoch. V prípade, pokiaľ člen združenia neuhradí ročný členský príspevok riadne a včas, zaniká predmetnému členovi členstvo v združení.
 5. Mimoriadny členský príspevok slúži na finančné krytie mimoriadnych aktivít združenia, ktoré neboli schválené v rozpočte na príslušný rok, ale boli schválené dodatočne na návrh predsedníctva valným zhromaždením. Na financovanie takýchto mimoriadnych aktivít prispievajú všetci riadni členovia podielom, ako rozhodne valné zhromaždenie.
 6. O mimoriadnom členskom príspevku rozhodne na návrh predsedníctva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.
 7. V prípade, ak člen združenia neuhradí mimoriadny členský príspevok riadne a včas, zaniká predmetnému členovi členstvo v združení.

Článok 7 – Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  • valné zhromaždenie (VZ),
  • predsedníctvo združenia (PZ),
  • štatutárny orgán (ŠO),
  • revízor (RE).
 2. Právo voliť a byť volený do orgánov združenia majú len riadni členovia, ktorí v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov. Za maloletého člena má právo voliť a byť volený jeho právny zástupca.

Článok 8 – Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
 2. Valné zhromaždenie:
  • schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
  • volí a odvoláva spomedzi svojich členov členov predsedníctva,
  • volí a odvoláva revízora, ktorý je volený spomedzi riadnych členov združenia,
  • schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu o hospodárení,
  • rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
  • rozhoduje o zrušení združenia.
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 10 pracovných dní pred stanoveným termínom zasadnutia, najmenej jedenkrát do roka. Pozvánku na zasadnutie valného zhromaždenia je oprávnený zaslať a podpísať ktorýkoľvek člen predsedníctva. Prílohou je program a písomné podklady. Pozvánka a podklady môžu byť doručené písomne alebo elektronickou formou (na adresu člena združenia).
 4. Predsedníctvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada predseda, revízor alebo najmenej 20 % členov združenia, ktorí v návrhu uvedú predmet rokovania a dôvod naliehavosti zvolania mimoriadneho zhromaždenia. Návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podávajú oprávnení písomne ktorémukoľvek členovi predsedníctva. Predsedníctvo bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní, rozhodne o návrhu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do 10 pracovných dní od rozhodnutia o návrhu.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia najmä, nie však výlučne o personálnych otázkach, môže byť tajné, pokiaľ o tom rozhodne predsedníctvo.
 6. Zasadnutiu valného zhromaždenia predsedá predseda. V prípade dočasnej neprítomnosti, ak je to potrebné, poveruje predseda písomnou formou ktoréhokoľvek iného člena predsedníctva na výkon riadenia zasadnutia valného zhromaždenia.
 7. Každý člen alebo skupina členov združenia môže splnomocnením poveriť účasťou na valnom zhromaždení svojho zástupcu – delegáta. Delegátom sa môže stať výlučne člen združenia – fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Delegát disponuje vlastným hlasom a hlasmi zastupovaných členov združenia.
 8. Predsedníctvo zabezpečí vyhotovenie zápisu zo zasadnutia valného zhromaždenia do 30 dní, ktorý podpísaný doručí bezodkladne každému členovi združenia.
 9. Zápis obsahuje najmä:
  • prezenčnú listinu,
  • program rokovania valného zhromaždenia,
  • závery a rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom, s uvedením presného počtu hlasujúcich za návrh, proti návrhu a počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania. Každý riadny člen má právo, aby sa jeho rozdielny názor na prerokúvanú vec uviedol v zápise, návrhy a stanoviská členov.
 10. Zápis vyhotovuje zapisovateľ, podpisuje predsedajúci a zapisovateľ.
 11. Zapisovateľ je volený na každom valnom zhromaždení.
 12. Na zasadnutia valného zhromaždenia môžu byť prizvané aj iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú záujem aktívne podporiť cieľ združenia. Pozorovatelia nemajú práva člena.
 13. Členovia združenia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia valného zhromaždenia, hlasovaním per rollam. Návrh rozhodnutia predkladá členom združenia na hlasovanie ktorýkoľvek člen predsedníctva do 10 pracovných dní odo dňa prijatia návrhu na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia. Ak sa člen nevyjadrí v lehote uvedenej v návrhu na prijatie rozhodnutia, ktorý mu bol doručený, platí, že s návrhom nesúhlasí. Predseda združenia oznámi výsledky hlasovania najneskôr do 20 pracovných dní od uplynutia lehoty určenej na hlasovanie. Hlasovanie je úspešné, pokiaľ sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia a rozhodnutie prijímané týmto hlasovaním je prijaté, pokiaľ za prijatie rozhodnutia hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich.

Článok 9 – Predsedníctvo združenia

 1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorí sú zároveň aj členmi združenia. Ak sa vzdajú členstva v združení, zaniká im aj členstvo v predsedníctve.
 3. Funkčné obdobie členov predsedníctva sa končí voľbou nových členov.
 4. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený člen predsedníctva. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
 5. Členovia predsedníctva môžu byť na zasadnutí predsedníctva prítomní aj prostredníctvom elektronických prostriedkov na prenos zvuku, resp. zvuku a obrazu (telefonicky, elektronicky (skype), a pod.).
 6. Zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda pozvánkou zaslanou najmenej 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom zasadnutia spolu s programom a podkladmi k rokovaniu. Pozvánka a podklady môžu byť doručené písomne alebo elektronickou formou. V naliehavých prípadoch môže predseda zvolať mimoriadne zasadnutie predsedníctva okamžite.
 7. O priebehu zasadnutia predsedníctva ako i o jeho rozhodnutiach zabezpečí osoba predsedajúca zasadnutiu vyhotovenie zápisu. Zápis podpisuje predseda, resp. iná oprávnená osoba, ktorá vedie zasadnutie predsedníctva a ustanovený zapisovateľ. Rovnopis zápisu dostanú členovia predsedníctva najneskôr do 20 kalendárnych dní po konaní zasadnutia.
 8. Členstvo v predsedníctve zaniká:
  • dňom doručenia písomného vzdania sa funkcie predsedovi združenia;
  • dňom zániku členstva člena združenia;
  • dňom odvolania z funkcie;
  • úmrtím.
 9. Predsedníctvo najmä:
  • volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,
  • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
  • vypracováva plán činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, správu o činnosti (výročnú správu),
  • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  • schvaľuje vnútorné organizačné predpisy,
  • zabezpečuje a kontroluje riadny chod a činnosť združenia v súlade so Stanovami, internými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • prerokováva a posudzuje pripomienky a námety k činnosti združenia, návrhy členov k riešeniu otázok,
  • schvaľuje a do pracovného pomeru prijíma zamestnancov združenia, riadi jeho činnosť a stanovuje hlavné úlohy,
  • podľa potreby zriaďuje organizačné zložky.
  • zabezpečuje plnenie uznesení a rozhodnutí valného zhromaždenia,
  • rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 10 – Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda predsedníctva združenia. Je volený predsedníctvom na obdobie, ktoré je zhodné s funkčným obdobím predsedníctva. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
 2. Štatutárny orgán zastupuje združenie v konaniach so štátnymi orgánmi, fyzickými a právnickými osobami a uzatvára zmluvné vzťahy.
 3. Predseda môže splnomocnením s overeným podpisom predsedu na dobu určitú a pre konkrétne situácie poveriť zastupovaním hociktorého člena predsedníctva združenia alebo inú fyzickú osobu.
 4. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa bežného chodu združenia bližšie špecifikovaných v rokovacom a organizačnom poriadku.

Článok 11 – Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Revízor nemôže byť súčasne členom predsedníctva. Je volený z radov členov.
 3. Práva a povinnosti Revízora:
  • je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia,
  • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
  • minimálne jedenkrát ročne pripravuje správu o svojej činnosti, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu
  • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku,
  • je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach predsedníctva združenia, bez možnosti hlasovať.

Článok 12 – Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  • členské príspevky,
  • dary od fyzických osôb a právnických osôb,
  • dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
  • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
  • príjmy z organizovania podujatí,
  • príjmy z podielu zaplatenej dane,
  • príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia,
  • príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,
  • príjmy z podnikateľskej činnosti v doplnkovom rozsahu, v záujme vytvárania vlastných zdrojov, ktoré môžu byť použité výlučne na napĺňanie cieľa,
  • a iné.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
 4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
 6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.
 7. Prípadné výnosy z majetku a vlastnej činnosti budú použité na podporu cieľa združenia.
 8. Hospodárenie občianskeho združenia sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadení pre občianske združenia a podľa interných smerníc, predovšetkým smernicou o hospodárení.

Článok 13 – Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 14 – Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
 4. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Tieto stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 23. 7. 2010 pod číslom VVS/1-900/90-36004.
 6. Zmena stanov na Ministerstve vnútra SR bola vzatá na vedomie dňa 2.8.2013 pod číslom VVS/1-900/90-36004-1

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov


Vznik združenia: 23. júla 2010