Údaje potrebné na poukázanie % z daní našej organizácii:
Obchodné meno/názov: go-ok, o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42191904
Adresa/sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
SID: nevypĺňať

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

Do 15. 2. 2019 (vypršalo) požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
Potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
Na základe tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane, zaplatenú daň a viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2018 pre ľubovoľného prijímateľa/-ov dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, viete si vypočítať a následne nám poukázať 3% zo zaplatenej dane.
Údaje z potvrdenia spolu so sumou vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
V tomto Vyhlásení odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
Do 30. 4. 2019 (zostáva ) doručte tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, doručte aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.
ZHRNUTIE:
Do 30. 4. 2019 (zostáva ) doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Ak ste poukázali 3% z dane, tak aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti
POZNÁMKY:

Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2018
IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3% z Vašich daní. Sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov a nesmie byť nižšia ako 3€.
Nezabudnite sa všade podpísať.
Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania za rok 2018 v rámci poukázania 2% alebo 3% z daní, neváhajte sa obrátiť na nás, alebo na daňový úrad.

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Ak máte príjem zo zamestnania a podávate si daňové priznanie sami, požiadajte do 5. 2. 2019 svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2018.
Vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP A), alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP B).
V rovnakom tlačive daňového priznania vypočítajte Vaše 2% zo zaplatenej dane. To je suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie.
Ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2018 pre ľubovoľného prijímateľa/-ov dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, viete si vypočítať a následne nám poukázať 3% zo zaplatenej dane.
Odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, je to do 1. 4. 2019 (zostáva ) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
ZHRNUTIE:
Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, tak do 1. 4. 2019 (zostáva ) doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP A alebo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP B
Ak ste poukázali 3% z dane, tak aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti
POZNÁMKY:

Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2018
IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3% z Vašich daní. Sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov a nesmie byť nižšia ako 3€.
Okrem daňového priznania, nepodávate žiadne iné tlačivo. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa.
Nezabudnite sa všade podpísať.
Vzhľadom na to, že 31. 3. 2019 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať do 1. 4. 2019.
Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania za rok 2018 v rámci poukázania 2% alebo 3% z daní, neváhajte sa obrátiť na nás, alebo na daňový úrad.

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov pre právnicé osoby:

Vyplňte tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za obdobie 2018
V rovnakom daňovom priznaní vypočítajte Vaše 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby. To sú sumy, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 1% alebo 2% (minimálne 8€/jeden prijímateľ).
Odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a tam analogicky uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú v ich prospech chcete poukázať.
Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, je to do 30. 4. 2019 (zostáva ) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
ZHRNUTIE:
Zvyčajne do 30. 4. 2019 (zostáva ) doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliskaDaňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Poznámky:
Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2018
IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% alebo 2% z dane žiadne iné tlačivo.
Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní. Darovacie zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.
Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Termíny:

 • 15. 2. 2019 (vypršalo)
  je termín, kedy môžu zamestnanci požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 15. 4. 2019 (zostáva )
  je termín, dokedy je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018
 • 1. 4. 2019 (zostáva )
  je termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane
 • 1. 4. 2019 (zostáva )
  je obvyklý termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% z dane

  • Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
  • Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 (DP za rok 2018) môže poukázať iba 1% z dane.
 • 30. 4. 2019 (zostáva )
  je termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.

Registrácia a povolenie na poberanie % dane pre občanske združenie go-ok bola 12. 11. 2018 o 14:04:25, pod ev. č.: 3610. Zdroj: notar.sk

Pridajte sa k nám: fb.com/rozhodni